Sơn Epoxy Jotun Futural Classic 5L

Liên hệ

* Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
* Công nghiệp:Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

CAM KẾT

Sơn Jotun epoxy Futural Classic
Sơn Epoxy Jotun Futural Classic 5L