Sơn Epoxy Jotun Jotamastic 90 20L

Tổng quát:: Chủ yếu thiết kế dùng cho công tác bảo trì sửa chữa.
Hàng hải : Vỏ ngoài, khu vực trong nhà và ngoài trời.
Công nghiệp:Đề nghị sử dụng cho môi trường biển như khu vực giao động sóng, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công
trình cao tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.

CAM KẾT