Sơn Epoxy Jotun Hardtop XP 5L

Liên hệ

Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu và công trình cao tầng. Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp. Được sử dụng như là lớp phủ hoàn thiện trong hệ sơn đã được chứng nhận của NORSOK.

CAM KẾT

Sơn Jotun Hardtop XP
Sơn Epoxy Jotun Hardtop XP 5L